Pomoc frankowiczom

Kancelaria Prawna Florczak Keller i Wspólnicy zatrudnia doświadczonych adwokatów, aby skuteczna pomoc frankowiczom doprowadziła do wygrania sprawy. Wziąłeś kredyty frankowe i masz dosyć wysokiego, regularnego spłacania rat? Kredytobiorcy frankowicze, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich mogą dochodzić swoich praw. Skutecznie wygrywamy sprawy sądowe w oparciu o zarzut nieważności takiej umowy lub o odfrankowienie kredytu. Nasza Kancelaria Adwokacka pomaga w sprawach frankowych na każdym etapie postępowania począwszy od analizy umów kredytowych,  aż po wszelkie formalności prowadzące do pomyślnego zakończenia sprawy. Pomożemy pozwać banki i dopilnujemy wszystkich spraw frankowych, aby odzyskać pieniądze kredytobiorcy.

Wyrok TSUE – odfrankowienie lub unieważnienie kredytu frankowego

Po długoletnich sporach sądowych, które dotychczas kończyły się z różnym skutkiem, z uwagi na brak jednolitej linii orzeczniczej w sądach powszechnych jak i Sądzie Najwyższym, w dniu 3 września 2019 roku został wydany przez TSUE wyrok w sprawie “kredytów frankowych”, zgodnie z którym sądy polskie zgodnie z decyzją konsumenta powinny bądź unieważnić taką umowę kredytową bądź ją “odfrankowić”, tzn. zamienić kredyt frankowy na złotówkowy, przy założeniu, że kwota kredytu stanowi kwotę jaką klient otrzymał w złotówkach (po ich ewentualnym przeliczeniu według kursu na dzień otrzymania kredytu) z utrzymaniem określonej w umowie stopy procentowej.

Frankowiczu, pomożemy odzyskać Twoje pieniądze! Przekonaj się, że warto iść do sądu i walczyć z bankiem. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Pomoc frankowiczom

Spowoduje to, że kredyt stanie się najtańszym kredytem na rynku. Co więcej, kredytobiorca kredytu we franku ma prawo rozliczyć w ten sposób wszystkie spłacone już raty, co spowoduje powstanie bardzo dużej nadpłaty, która może być przeznaczona np. na wcześniejszą spłatę kredytu. Unieważnienie umowy (kredyty indeksowane walutą franka szwajcarskiego) daje nawet większe korzyści dla klienta, gdyż w skutek tego banki mogą żądać zwrotu wyłącznie świadczenia pieniężnego, które spełniły na rzecz klienta, z wyłączeniem pobieranej przy kredytach marży i wszystkich innych opłat pobieranych przez banki zarówno przy zawieraniu umowy kredytu jak i w trakcie jego trwania.

Co istotne przy takim rozwiązaniu Bankowi nie przysługują żadne odsetki, także te zastrzeżone w umowie kredytowej. Jedyną niedogodnością jest obowiązek zwrócenia całej kwoty otrzymanego kredytu jednorazowo, jednak klient będzie mógł potrącić swoje roszczenie o zwrot wszystkich wpłacanych dotychczas rat. Często może jednak dojść do sytuacji, że z uwagi na krótsze terminy przedawnienia roszczeń jakie przysługują Bankom, ich roszczenie ulegnie przedawnieniu.

W konsekwencji konsument otrzyma wszystko to, co wpłacał do Banku nie będąc zobowiązanym do zwrotu tego, co sam od Banku otrzymał.

Często zdarzy się, że te wpłacane do tej pory raty przewyższają wartość otrzymanego kredytu, a bank zwróci im wszystkie nadpłacone raty. Arytmetycznie daje to taki sam skutek jak stosowanie do wszystkich przeliczeń na ten sam kurs CHF z dnia wypłaty kredytu.

Decydując się na współpracę z Kancelarią Prawną KFK nasz radca prawny udzieli dalszych wyjaśnień i poprowadzi sprawę.  Analizujemy umowy kredytowe, a kończymy na wygranym procesie z bankiem.

Więcej bankowych klauzul abuzywnych

Drodzy frankowicze, abuzywne klauzule w wielkim skrócie to niedozwolone postanowienia umowne.

Te klauzule związane z kredytami frankowymi Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za klauzule abuzywne:

Bank Millenium
“Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”.

“W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”.

Bank BPH (obecnie GE Money)

“(…) Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty według kursu GE Money Banku SA (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym”.

BRE Bank

“Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14.50.”

Obszary działalności w zakresie pomocy dla frankowiczów

FAQ – pytania i odpowiedzi dla frankowiczów

Kto wymyślił kredyt we frankach?

To Banki zachęcały do kredytów walutowych. Przyczyna, dla której konsumenci zaciągali kredyty wynikała z faktu, że te kredyty wydawały się tańsze, ze względu na niskie i stabilne stopy procentowe w Szwajcarii ich oprocentowanie było niższe niż kredytów w złotych.

Kredyty frankowe – od kiedy istnieją?

Kredyty we frankach zaczęto udzielać już już od połowy lat 90-tych.

Jakie banki udzielały kredytów we frankach?

Najwięcej kredytów we frankach udzielił PKO Bank Polski (PKO BP). Tych kredytów udzielały też: Bank Millenium, mBank, Getin Noble Bank, Bank Pekao SA, ING Bank Śląski, Alior Bank, Nordea Bank, Raiffeisen Bank International AG, ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska.

Czy kredyt frankowy się przedawnia?

Tak, ulega przedawnianiu.

Kwestia przedawnienia nie została uregulowana w dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, jednakże problem ten bardzo istotnie wpływa na zasady realizacji roszczeń z niedozwolonych postanowień umownych. Przedawnienie jest figurą prawną mającą na celu przede wszystkim ochronę dłużnika, a nie wierzyciela, oraz ochronę ustabilizowanych przez wiele lat stosunków prawnych, dlatego początek jego biegu musi określać zdarzenie obiektywne i niezależne od woli stron.

W uchwale z 7 maja 2021 r. SN stwierdził bowiem, że umowa kredytu, która nie może istnieć po eliminacji postanowień nieuczciwych pozostaje w stanie tzw. bezskuteczności zawieszonej, gdyż konsument może podjąć jednostronną decyzję o sanowaniu niedozwolonej klauzuli a tym samym o przywróceniu umowie skuteczności, co powoduje, że termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kwoty wypłaconej w wykonaniu nieważnej umowy może rozpocząć bieg dopiero po podjęciu przez kredytobiorcę-konsumenta wiążącej decyzji w tym względzie.

Kiedy orzeczenie TSUE w sprawie kredytów we franku?

Pierwszy wyrok TSUE zapadł 3 października 2019 roku w tzw. sprawie państwa Dziubaków (w sprawie C-260/18) kolejny w dniu 29 kwietnia 2021 roku w odpowiedzi na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku (sygn akt C‑19/20). Z kolei w postanowieniu z 10 czerwca 2021 roku (w sprawie C-198/20) TSUE stwierdził, że ochrona przewidziana w dyrektywie w sprawie nieuczciwych warunków przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za „właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta”.

Kiedy orzeczenie SN w sprawie kredytów frankowych?

Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 7 maja 2021r. (III CZP 6/21) – Sąd dookreślił reguły rozliczeń stron w razie stwierdzenia braku związania umową oraz wyznaczył moment właściwy dla rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia kredytodawcy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. (III CZP 11/20) – Sąd przedstawił zasady rozliczeń stron w razie stwierdzenia braku związania umową.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020r. (III CZP 87/19) – Sąd omówił procesowe możliwości realizacji żądań kredytobiorców frankowych.

Ile kosztuje sprawa o kredyt frankowy?

Sprawa jest ustalana indywidualnie na linii klient – kancelaria. Najczęściej jest to kilka tysięcy złotych plus praktycznie każda kancelaria pobiera tzw. success fee do uzgodnienia z klientem (procent od wygranej).

Nasze porady dotyczące pomocy dla frankowiczów:

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się