Pomoc frankowiczom

Po długoletnich sporach sądowych, które dotychczas kończyły się z różnym skutkiem, z uwagi na brak jednolitej linii orzeczniczej w sądach powszechnych jak i Sądzie Najwyższym, w dniu 3 września 2019 roku został wydany przez TSUE wyrok w sprawie “kredytów frankowych”, zgodnie z którym sądy polskie zgodnie z decyzją konsumenta powinny bądź unieważnić taką umowę bądź ją “odfrankowić”, tzn. zamienić kredyt frankowy na złotówkowy, przy założeniu, że kwota kredytu stanowi kwotę jaką klient otrzymał w złotówkach (po ich ewentualnym przeliczeniu według kursu na dzień otrzymania kredytu) z utrzymaniem określonej w umowie stopy procentowej.

Spowoduje to, że kredyt stanie się najtańszym kredytem na rynku. Co więcej, kredytobiorca kredytu “frankowego” ma prawo rozliczyć w ten sposób wszystkie spłacone już raty, co spowoduje powstanie bardzo dużej nadpłaty, która może być przeznaczona np. na wcześniejszą spłatę kredytu. Unieważnienie umowy daje nawet większe korzyści dla klienta, gdyż w skutek tego Bank może żądać zwrotu wyłącznie świadczenia pieniężnego, które spełnił na rzecz klienta, z wyłączeniem pobieranej przy kredytach marży i wszystkich innych opłat pobieranych przez bank zarówno przy zawieraniu umowy kredytu jak i w trakcie jego trwania.

Co istotne przy takim rozwiązaniu Bankowi nie przysługują żadne odsetki, także te zastrzeżone w umowie. Jedyną niedogodnością jest obowiązek zwrócenia całej kwoty otrzymanego kredytu jednorazowo, jednak klient będzie mógł potrącić swoje roszczenie o zwrot wszystkich wpłacanych dotychczas rat. Często może jednak dojść do sytuacji, że z uwagi na krótsze terminy przedawnienia roszczeń jakie przysługują Bankom, ich roszczenie ulegnie przedawnieniu. W konsekwencji konsument otrzyma wszystko to, co wpłacał do Banku nie będąc zobowiązanym do zwrotu tego, co sam od Banku otrzymał.

Często zdarzy się, że te wpłacane do tej pory raty przewyższają wartość otrzymanego kredytu, a bank zwróci im wszystkie nadpłacone raty. Arytmetycznie daje to taki sam skutek jak stosowanie do wszystkich przeliczeń tego samego kursu CHF z dnia wypłaty kredytu.

Prawnicy Kancelarii udzielą dalszych wyjaśnień i poprowadzą sprawę, poczynając od analizy umowy kredytowej, a kończąc na wygranym procesie z bankiem.

Te klauzule Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za abuzywne:

Bank Millenium
“Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”.

“W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”.

Bank BPH (obecnie GE Money)

“(…) Spłaty dokonywane będą przez Kredytobiorcę w złotych, po uprzednim przeliczeniu spłaty według kursu GE Money Banku SA (kursu Banku). Kurs Banku jest to średni kurs złotego w stosunku do waluty kredytu opublikowany w danym dniu w prasie przez NBP, powiększony o zmienną marżę kursową Banku, która w dniu udzielenia kredytu wynosi 0,06. Marża kursowa może ulegać zmianom i jest uzależniona od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty kredytu na rynku walutowym”.

BRE Bank

“Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku SA obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14.50.”

Nasze porady dotyczące pomocy dla frankowiczów:

Publikacje

Więcej informacji uzyskasz czytając poniższy artykuł.

zobacz artykuł

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się