Prawo zamówień publicznych

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej obsługują całościowo procesy skierowane na udzielenie zamówienia publicznego, które cechuje zasada przejrzystości. Kompleksowo obsługujemy procesy związane z zawarciem umowy i wszelkich dokumentach zamówienia, poczynając od wsparcia w przygotowaniu oferty spełniającej wymogi formalne, zasady udzielania, sporządzania zapytań dotyczących SIWZ po ewentualne zaskarżenie wyników przetargu. Kancelaria pomaga również w toku wykonywania umowy, w toku której często pojawia się wiele kwestii, które strony nie przewidziały w umowie, co często prowadzi do sporów, czy określone prace były lub nie objęte przedmiotem na udzielenie zamówienia.

Dobry radca prawny w prawie zamówień publicznych Profesjonalna opieka prawna. Prawo o zamówieniach publicznych z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Pomoc prawna w sprawie zamówienia publicznego

Oferujemy wszechstronne wsparcie dla uczestników procesu zamówień publicznych. Kompleksowo pomagamy zarówno w postępowaniach przeprowadzanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz przepisy unijne. Skutecznie wspieramy Klientów w toku procedury przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sporządzamy środki ochrony prawej w toku procesu, określonego jako Zamówienia Publiczne.

Do czego służą środki ochrony publicznej?

Według regulacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.- dalej także: „ustawa zamówieniowa”), środki ochrony prawnej służą:

  1. wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prawa zamówień publicznych;
  2. uczestnikowi konkursu, który ma lub miał interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów ustawy zamówieniowej;
  3. organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych;
  4. Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Na zlecenie Klienta przeprowadzamy środki odwoławcze związane z wynikiem przetargu oraz konstruujemy audyty procedur związanych z realizacją zamówień, w zakresie zgodności z obowiązującymi regulacjami polskimi oraz prawa europejskiego. Weryfikujemy zasadność ekonomiczną procesów służących zamówieniu: przeprowadzamy analizy zakupów i wydatków, przedstawiamy zgodne z prawem metody optymalizacji postępowań.

Kancelaria Adwokacka Florczak – Keller i wspólnicy kompleksowo pomaga na gruncie zamówień publicznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się