Doświadczenie

Nasz sukces to efekt twórczej pracy i zaangażowania; to także rezultat wieloletniej obecności na rynku transakcji oraz doświadczenie w  obsłudze prawnej w zakresie bieżącej konsultacji co do wszystkich kwestii prawnych oraz prawno- biznesowych.

Znak rozpoznawczy naszej grupy prawników to kreatywność i waleczność.

Jesteśmy skuteczni!
Zawsze zwyciężamy

Przypadek 1

Mniejszościowy wspólnik spółki z o.o. utracił faktyczną kontrolę nad sprawowaniem zarządu nad spółką. Kancelarii udało się przeprowadzić zmianę zarządu i odzyskać kontrolę nad spółką oraz doprowadzić do ugody, w której klient Kancelarii uzyskał na trwałe kontrolę nad powoływaniem zarządu, otrzymując uprzywilejowany udział w tym zakresie.

Przypadek 2

Kancelaria przygotowała na zlecenie klienta uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Łodzi, które w całości zostały uwzględnione przez Radę Gminy. Projekt został przygotowany na nowo z uwzględnieniem uwag Kancelarii.

Przypadek 3

Deweloper w Warszawie nabył warunkowo nieruchomości pod inwestycję, jednakże własność części z tych nieruchomości musiała dopiero ulec zasiedzeniu. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który w całości przyznał rację argumentom podnoszonym przez Kancelarię i ostatecznie sąd stwierdził zasiedzenie. Obecnie na nieruchomości klient Kancelarii sprzedaje już ostatnie domki jednorodzinne.

Przypadek 4

ZUS nałożył na spadkobierców zmarłego odpowiedzialność za zaległe składki w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Kancelaria uzyskała decyzję umarzającą te zobowiązanie na podstawie specjalnej ustawy abolicyjnej.

Przypadek 5

Zagrożona upadłością spółka dzięki pomocy Kancelarii dokonała udanych zmian podmiotowych, dokonując ostatecznie restrukturyzacji i oddłużenia. W toku tego procesu dokonaliśmy zmniejszenia zatrudnienia o około 50% przeprowadzając zwolnienia grupowe, zawarliśmy ugody z wierzycielami, które zmniejszyło zadłużenie przedsiębiorstwa o łącznie 30% oraz rozłożono płatność na raty. Zawarliśmy układ z Urzędem Skarbowym i ZUS co do rozłożenia zaległości na raty. Obecnie nasz klient z powodzeniem działa w sektorze budowlanym.

Przypadek 6

Kancelaria uzyskała umorzenie postępowania karnego toczącego się przed sądem w sprawie o przestępstwo polegające na nie złożeniu przez klienta będącego uprzednio prezesem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzial­nością, wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim czasie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się

Przypadek 7

Dzięki wykorzystaniu proceduralnych możliwości jakie daje Ordynacja podatkowa, Kancelarii udało się wydłużyć postępowanie podatkowe o okres 6 miesięcy, co wystarczyło, by zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Sprawa znalazła swój finał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który w całości przyznał rację argumentom Kancelarii. Postępowanie podatkowe zostało umorzone a w ślad za nim również wszczęte wcześniej postępowanie karno skarbowe.

Przypadek 8

W sporze pomiędzy inwestorem a firmą architektoniczną, która była klientem Kancelarii, dzięki wykorzystaniu argumentów dotyczących prawa autorskiego i procedury dotyczącej pozwolenia na budowę, kancelarii udało się wyegzekwować od inwestora należne wynagrodzenie w wysokości ponad 1 mln. zł. bez wszczynania postępowania sądowego.

Przypadek 9

Działając na rzecz inwestora, który nabył kamienicę w Łodzi, Kancelaria doprowadziła do jej opuszczenia przez dotychczasowych lokatorów dzięki prowadzeniu skutecznych negocjacji, a w niektórych przypadkach w wyniku przeprowadzenia eksmisji.

Przypadek 10

W sprawie dotyczącej zwrotu dotacji Kancelaria uzyskała pozytywne rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który uchylił decyzję o obowiązku jej zwrotu, dzięki czemu klient Kancelarii dalej może funkcjonować w branży energetycznej.

Przypadek 11

Kancelaria wygrała sprawę sądową przeciwko przedsiębiorcy stosującemu nieuczciwe praktyki rynkowe, w postaci wprowadzania na rynek polski produktu podobnego do produktu, który był dystrybuowany przez klienta Kancelarii. Sąd w wyroku nakazał zaprzestanie takiej praktyki, opublikowanie w prasie branżowej przeprosin, zniszczenie pozostałych w magazynie produktów, oraz zasądził odszkodowanie.

Przypadek 12

W sprawie dotyczącej samowoli budowlanej Kancelarii udało się uzyskać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, że nie tylko klient nie będzie musiał rozebrać budynku lub uiszczać tzw. opłaty legalizacyjnej, ale Sąd przyznał rację Kancelarii uznając że naruszenie jakiego dopuścił się klient jest innego rodzaju i zasadnym jest jedynie nałożenie na niego obowiązku doprowadzenia stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem budowlanym. W tym przypadku oznaczało to jedynie, że klient musiał wystąpić o zamienne pozwolenie na budowę.

Przypadek 13

W sprawie wielomilionowego oszustwa na szkodę instytucji finansowych dokonanego przez grupę przestępczą, klient Kancelarii wchodzący w skład tej grupy, zdołał uzyskać dzięki obronie adwokat Katarzyny Florczak Keller nadzwyczajne złagodzenie kary i dzięki temu uniknął jako jedyny z tej grupy przestępczej kary wieloletniego więzienia.

Kreatywność
i waleczność

Dzięki doskonałej znajomości  prawno- rynkowych zależności, wpływu regulacji prawnych na byt przedsiębiorcy oraz specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej potrafimy opracować najlepsze rozwiązania w odniesieniu do wszystkich problemów prawnych.

Od wielu lat oferujemy skuteczną pomoc prawną wielu przedsiębiorcom z Polski i zagranicy. Obsługa prawna naszych Klientów skupia się głównie na pomocy przy wszelkich aspektach prowadzenia biznesu w Polsce, w tym między innymi rynku nieruchomości i podatkach..

Prawnicy Kancelarii sporządzają prawne ekspertyzy i opinie, udzielają porad i konsultacji, biorą udział w negocjacjach i mediacjach.

Proponujemy zarówno doraźną, jak i stałą obsługę prawną, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Z powodzeniem udzielamy skutecznej pomocy prawnej w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

Udzielamy prawnego wsparcia w przedsięwzięciach międzynarodowych jak i transakcjach lokalnych. Współpracujemy także z tłumaczami przysięgłymi.