Prawo nieuczciwej konkurencji

Prawo nieuczciwej konkurencji odgrywa niezwykle ważną rolę dla każdego przedsiębiorcy. Konkurencja na rynku jest co do zasady zjawiskiem pożądanym i działa mobilizująco na konkurujące ze sobą podmioty, jednakże może ona prowadzić również do nieuczciwych i penalizowanych przez prawo działań. Przedmiot regulacji nieuczciwej konkurencji ustala zasady rekompensaty za zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy lub klienta.

Chronimy interesy naszych Klientów zajmujących się działalnością gospodarczą przed wszelkimi działaniami innych przedsiębiorców sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami. Doradzamy także jak uniknąć kosztownych odszkodowań za naruszenie cudzych uprawnień.

Najistotniejsze jest to, że to właśnie dziedzina prawa nieuczciwej konkurencji zawiera szczególne regulacje np. co do reklamy w kontekście konkurencji na rynku, zawierania umów zarówno z innymi przedsiębiorcami działającymi na podobnym, lub uznanym za konkurujący rynku, a także regulacje odnoszące się do wprowadzania podobnych do pokrzywdzonego przedsiębiorcy produktów lub usług na rynek.

 

Za czyny nieuczciwej konkurencji prawo uznaje między innymi:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 • oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd oznaczenie towaru albo usługi,
 • naśladownictwo produktów innego przedsiębiorcy,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie produktów innego podmiotu,
 • utrudnianie dostępu do rynku np. poprzez stosowanie cen dumpingowych,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama

Prowadzimy zarówno procesy sądowe jak i doradztwo także w sprawach związanych z czynami nieuczciwych przedsiębiorców. Pomagamy wyeliminować ryzyko dokonania czynu wyjaśniając wszelkie aspekty prowadzenia bezpiecznej działalności. Obsługujemy procesy eliminujące skutki naruszeń.

Pomagamy w uzyskaniu godziwej rekompensaty za wszelkie naruszenia interesów przedsiębiorcy zachowaniem nieuczciwego konkurneta. Obserwacja ewoluujących warunków rynkowych i zaostrzającej się konkurencji w stosunkach biznesowych pozwala na zasadny wniosek, że ochrona przed praktykami nieuczciwej konkurencji jest konieczna dla bezpieczeństwa interesów marki i finansów naszych Klientów.

Na życzenie Klienta dokonujemy analiz związanych z przejawami nieuczciwej konkurencji, sporządzamy opinie prawne i raporty, prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy klientów w sporach wynikłych na tej właśnie płaszczyźnie prawa.

 

W dziedzinie prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji działanie kancelarii obejmuje głównie:

 • pomoc prawną w zakresie służących przedsiębiorcy roszczeń odszkodowawczych powstałych wskutek konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji;
 • doradztwo prawne w zakresie przysługujących przedsiębiorcy uprawnień karnoprawnych konsekwencji popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji; doradztwo w przedmiocie zapobiegania czynom nieuczciwej konkurencji także w fazie planowania działań i strategii rynkowych;
 • tworzenie oraz opiniowanie kontraktów i dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą w obszarze prawa nieuczciwej konkurencji;
 • ocenę działalności innych przedsiębiorstw działających na rynku pod kątem naruszania reguł uczciwej konkurencji na szkodę naszych Klientów;
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się