Prawo podatkowe

Jedną z głównych specjalizacji prawniczych naszej kancelarii jest prawo podatkowe. Łódź to miasto, gdzie obsługujemy klientów lokalnie – usługi dotyczące prawa podatkowego kierujemy do przedsiębiorców z całej Polski.

Proponujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań podatkowych i karno – skarbowych oraz reprezentację interesów Klienta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 w odniesieniu do:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych;
  • podatków VAT oraz podatków od czynności cywilnoprawnych;
  • podatku od nieruchomości oraz
  • międzynarodowego prawa podatkowego.

Podatki – to nasza główna specjalizacja.

Oferujemy pomoc i  doradztwo w aspekcie podatkowym przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasza obsługa w zakresie prawa podatkowego ma na celu uniknięcie problemów, które pojawiają się w trakcie codziennej działalności gospodarczej klienta. W zakresie zastosowania najkorzystniejszych rozwiązań  podatkowych  oferujemy propozycje  ograniczające  ryzyko  podatkowe.

Potrzebujesz dobrego adwokata od prawa podatkowego? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Prawo podatkowe z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

W zakresie postępowań podatkowych oraz prowadzenia spraw przed organami kontroli skarbowej doradzamy na każdym etapie postępowania.  Nasza  pomoc służy wyeliminowaniu lub ograniczeniu zagrożenia uzyskania niekorzystnej dla podatnika decyzji.

Oferujemy także sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych, zażaleń na postanowienia organów podatkowych i celnych,  odwołań od decyzji wymiarowych. Przygotowujemy optymalną argumentację w ramach skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Obsługujemy postępowania zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach dotyczących podatków.

Przed wszystkim pomagamy skutecznie znaleźć najlepsze rozwiązania podatkowe podmiotom gospodarczym działającym na rynku krajowym i międzynarodowym.

Adwokat, doradca podatkowy a prawo podatkowe – przydatne wskazówki

Zgodnie z powiedzeniem, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki, warto zastanowić się co zrobić, gdy przyjdzie się nam zmierzyć z trudnym zagadnieniem dotyczącym prawa podatkowego. W tak skomplikowanej i często zmienianej dziedzinie prawa jaką jest prawo podatkowe jest oczywistością, że nie powinniśmy liczyć na własne siły, lecz poszukać specjalisty.

Pierwsze co przychodzi do głowy to adwokat, ale także doradca podatkowy.

Kogo powinniśmy wybrać? Oczywiście odpowiedź nie jest prosta. Zarówno adwokat jak i doradca podatkowy, ale również radca prawny, mają wszelkie uprawnienia do reprezentacji nas przed organami podatkowymi.

Same uprawnienia do reprezentacji przed organami skarbowymi nie wiele jednak mówią o kompetencji.

Co do zasady doradca podatkowy będzie w porównaniu z adwokatem osobą bardziej wyspecjalizowaną w dziedzinie podatków. Jego spektrum działania w odróżnieniu od adwokatów i radców prawnych, to wyłącznie prawo podatkowe.

Należałoby się więc spodziewać, że specjalizacja przemawia na korzyść doradcy podatkowego aniżeli adwokata czy radcy prawnego. Trzeba jednak pamiętać, że choć prawo podatkowe jest odrębną i samodzielną dziedziną prawa, to jednak jest ściśle powiązane z innymi dziedzinami, w szczególności z prawem cywilnym czy handlowym.

W praktyce naszej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, gdy klient skorzystał wcześniej z usług doradcy podatkowego i chciał jedynie skonsultować otrzymaną wcześniej opinię. Okazywało się, że doradca podatkowy prawidłowo wskazał w jaki sposób należy opodatkować planowaną przez klienta transakcję, jednakże nie był w stanie pokazać klientowi, że stosując inne instytucje prawa cywilnego i handlowego, klient ostatecznie uzyskiwał zamierzony cel gospodarczy, a opodatkowanie takiej transakcji było znacznie korzystniejsze.

Powyższe wynika z tego, że adwokat czy radca prawna ma szersze spektrum spojrzenia na zagadnienie prawne. Tam, gdzie doradca podatkowy dostrzega praktykę urzędów skarbowych, interpretacje podatkowe, adwokat czy radca prawna może niekiedy dostrzec szansę do zupełnie innych instytucji prawnych, bądź przynajmniej innej argumentacji, która jeśli nie przekona urzędu skarbowego czy izby skarbowej, to może przekonać Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Czy wielu adwokatów specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego?

Prawdą jest jednak, że tylko niewielu adwokatów i radców prawnych rzeczywiście specjalizuje się w tej gałęzi prawa, jaką jest prawo podatkowe. Z tego powodu należy być bardzo ostrożnym szukając pomocy kancelarii adwokackiej czy radcowskiej w zakresie prawa podatkowego. To, że adwokat wygrał koledze sprawę o odszkodowanie, nie oznacza wcale, że będzie to dobry i skuteczny adwokat w zakresie prawa podatkowego.

Pierwszą bazą wiedzy do jakiej warto sięgnąć, to strona internetowa. Jeśli na swojej stronie kancelaria adwokacka podaje, że jedną ze specjalizacji jest również prawo podatkowe, to wówczas warto się taką kancelarią zainteresować. Należy pamiętać, zakresem prawa podatkowego zajmują się głównie kancelarie adwokackie specjalizujące się w obsłudze przedsiębiorców. Jeśli te dwie specjalizacje będą wskazane jako jedne z głównych, wówczas warto zadzwonić i zapytać czy kancelaria zajmie się danym problemem.

W toku postępowań podatkowych…

Największą różnicę w zawodach doradcy podatkowego a adwokata czy radcy prawnego widać w toku postępowań podatkowych. Faktem jest, że w postępowaniu przed urzędami skarbowymi rzadko kiedy podatnicy w ogóle korzystają z pełnomocnika, co najwyżej sprawę prowadzi „księgowy”. Jest to ogromny błąd, gdyż to właśnie etap postępowania czy to kontrolnego czy podatkowego jest najważniejszym.

To w toku tych postępowań gromadzona jest największa część materiału dowodowego. Mało kto zdaje sobie sprawę, że postępowanie podatkowe jest takim, w którym ciężar dowodu de facto został przerzucony na podatnika. Oznacza to, że podatnik musi udowodnić i wykazać, że wyliczona w deklaracji podatkowej wysokość podatku jest prawidłowa.

Doświadczenie adwokatów w zakresie prawa podatkowego

Zaniedbanie postępowania dowodowego w toku postępowania przed urzędem skarbowym, co jest niezwykle częste, prowadzi do niekorzystnych decyzji podatkowych. Z doświadczenia adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii Adwokackiej w Łodzi wynika, że inne zawody prawnicze nie mają tak dużego doświadczenia w zbieraniu i przeprowadzaniu postępowań dowodowych.

Doświadczenie adwokatów z sal sądowych, w sprawach cywilnych, karnych, z przesłuchań w prokuraturze, na policji, w postępowaniach administracyjnych jest w tym wypadku nie do zastąpienia. Oczywiście wszystko zależy od zaangażowania i umiejętności konkretnego adwokata czy radcę prawnego.

Jednak żaden doradca podatkowy nie może pochwalić się takim doświadczeniem i wiedzą co do sposobu i psychologii przesłuchań co adwokat i radca prawa.

Księgowy bez uprawnień doradcy podatkowego – czym to grozi?

Niemniej jednak doradcy podatkowi również świetnie wykonują swoje obowiązki. Problemem jest jednak sytuacja, gdy w toku postępowania kontrolnego czy podatkowego, w rolę pełnomocnika wchodzi księgowy, nie mający uprawnień doradcy podatkowego. Taka sytuacja jest po pierwsza sprzeczna z prawem, gdyż zgodnie z art. 2 i 3 ustawy o Doradztwie podatkowym: podmiotami uprawnionymi do zawodowego reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych i egzekucji administracyjnej są doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni.

Co więcej art. 81 ww. ustawy stanowi, że kto, nie będąc uprawnionym zawodowo wykonuje m.in. czynności związane z reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w ww. postępowaniach podlega grzywnie do 50 000 zł.

Nie jest jednak najgorszym to, że księgowym i innym osobom, którym wydaje się, że mają odpowiednią wiedzę i umiejętności by reprezentować kogoś w postępowaniu przed urzędem skarbowym, grozi odpowiedzialność karna. Gorsze jest bowiem to, że bardzo często, przez swoje niedoświadczenie, niekompetencje wyrządzają ogromną szkodę i krzywdę swym mocodawcom. Co gorsze, z uwagi na znaczne zaostrzenie przepisów karnych i w ogóle całej polityki karnej odnośnie przestępstw skarbowych, narażają ludzi nie tylko na konsekwencje finansowe związane z niekorzystną decyzją podatkową, ale także na bardzo poważne konsekwencje karno – skarbowe, z których najczęściej nawet nie zdają sobie sprawy.

Droga sądowa – co warto wiedzieć?

Kolejną istotną kwestią jest postępowanie sądowo-administracyjne, czyli sytuacja, gdy podatnik wykorzystał już tryb postępowania podatkowego przed organem pierwszej i drugiej instancji i pozostała już tylko droga sądowa. Doradcy podatkowi rzadko angażują się na tym etapie postępowania. Najczęściej w sądach administracyjnych spotyka się adwokatów oraz radców prawnych.

Jest to o tyle zrozumiałe, że znaczna większość sędziów orzekających w WSA czy NSA, to byli sędziowie sądów powszechnych. Do wystąpień przed sądem siłą rzeczy dużo lepiej przygotowani są więc adwokaci czy radcowie prawni dla których jest to chleb powszedni. Co więcej na tym etapie nie wystarczy argumentacja prawna jaka prowadzona jest w toku postępowania podatkowego. Na tym etapie konieczna jest szersza analiza prawna, poddanie wykładni nawet poszczególnych słów, przeprowadzenie wykładni literalnej, systemowej, historycznej przepisów i dopiero na tej podstawie szukanie właściwego znaczenia normy prawnej, która da się pogodzić zarówno co do celu ustawy podatkowej jak i słusznego interesu podatnika.

Adwokat czy doradca podatkowy – jak mądrze wybrać?

Należy więc stwierdzić, że wybór doradcy podatkowego zawsze będzie dobrym wyborem. W szczególności jeśli dotyczy to etapu, kiedy zastanawiamy się nad przyszłym zdarzeniem prawnym i chcemy wiedzieć jakie to wywoła skutki w sferze podatków. Wybierając doradcę podatkowego co do zasady nie musimy zastanawiać się, czy specjalizuje się w podatkach, gdyż jest to jedyna dziedzina w której właśnie się specjalizuje.

Jeśli jednak informacje uzyskane od doradcy podatkowego nie są satysfakcjonujące, bądź zdajemy sobie sprawę, że problem z jakim się stykamy nie jest tylko problemem podatkowym lecz szerszym, bądź jest to problem bardzo skomplikowany, gdzie trzeba dopiero szukać wykładni i dróg rozwiązań, warto w takiej sytuacji zastanowić się nad kancelarią adwokacką.

Potrzebujesz dobrego adwokata od prawa podatkowego? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Prawo podatkowe z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

W tym wypadku jednak należy włożyć trochę więcej pracy, gdyż tylko część kancelarii adwokackich specjalizuje się w gałęzi prawa podatkowego. Podobnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia już z postępowaniem podatkowym, które wszczęto przeciwko nam. W takiej sytuacji również warto poszukać dobrego adwokata, który specjalizuje się w prawie podatkowym.

Kontrola karno skarbowa i jej zagrożenia – świadomość podatnika

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się