10 września 2020

Adwokat – kto to jest i czym się zajmuje?

Zespół Kancelarii KFK

Adwokat (z łac. advocatus, advocare – wzywać na pomoc) jest to specjalista z dziedziny prawa, który może poszczycić się gruntownym wykształceniem prawniczym oraz odbytą aplikacją adwokacką i oczywiście zdanym egzaminem uprawniającym do pracy w zawodzie. Ten zawód prawniczy polega na, ogólnie rzecz ujmując, świadczeniu pomocy prawnej. W języku potocznym adwokat określany jest jako mecenas. Określenie to funkcjonuje również jako zwrot grzecznościowy w pismach, a także wtedy gdy bezpośrednio zwracamy się do osoby adwokata.

Czym zajmuje się adwokat?

Zawód adwokata obejmuje zakres następujących prac:

  • udzielanie pomocy prawnej,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • występowanie przed sądem oraz urzędami,
  • tworzeniem umów, statutów a także innych dokumentów, mających charakter prawny.

A zatem, zadaniem adwokata jest doradztwo, obrona oskarżonych w sprawach karnych jak również występowanie w imieniu klienta (reprezentowanie go) przed sądami w sprawach cywilnych lub przed innymi instytucjami. Oczywiście taka pomoc prawna ze strony adwokata z reguły jest odpłatna.

Potrzebujesz dobrego i skutecznego adwokata? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl Usługi prawnicze

Dosyć często adwokaci zawężają swoją działalność do obsługi osób fizycznych bądź tylko prawnych. Jeśli chodzi o obsługę osób fizycznych, to adwokaci najczęściej mają do czynienia z prawem cywilnym, rodzinnymkarnym. Ich zadaniem jest reprezentowanie swoich klientów w sądzie podczas procesu – na mocy wystawionego im przez nich pełnomocnictwa.

Z kolei obsługa podmiotów prawnych najczęściej dotyczy zakresu prawa handlowego, administracyjnego i finansowego. Wówczas zadaniem adwokata jest na przykład pomoc przy tworzeniu i zawieraniu umów, doradztwo w sprawach podatkowych czy też pomoc w zawiązywaniu spółek.

Gdzie pracują adwokaci?

Adwokaci na ogół pracują w kancelariach adwokackich. Mogą dołączać do zespołu bądź założyć własną kancelarię – sami lub ze wspólnikiem/wspólnikami. Tak również działa nasza Kancelaria Adwokacka Florczak-Keller i Wspólnicy. W zespołach najczęściej występuje podział zadań z uwzględnieniem specjalizacji. Poznaj nasz zespół prawników i adwokatów.

Zobacz: Lista adwokatów naszej Kancelarii.

Niekiedy poszczególne kancelarie adwokackie zajmują się jedynie ściśle określoną dziedziną prawa. I tak na przykład na rynku polskim możemy spotkać się z adwokatami, którzy zajmują się tylko sprawami rozwodowymi (wówczas określani są mianem adwokatów rozwodowych) czy też sprawami alimentacyjnymi (adwokaci alimentacyjni). Takie wyodrębnienie określonej specjalizacji ma jak najbardziej rację bytu, bowiem z jednej strony zwiększa zaufanie ze strony klientów, z drugiej zaś pozwala im na nabranie większej praktyki w danej dziedzinie, a przez to udzielanie porad prawnych i pomocy prawnej na wyższym poziomie niż inni adwokaci.

Warto również w tym miejscu nadmienić, że koszty usług adwokackich są dosyć wysokie, z tego też względu wiele osób nie może pozwolić sobie na skorzystanie z pomocy prawnej adwokatów. Dlatego niektóre kancelarie adwokackie oferują tzw. pomoc doraźną, która polega między innymi na tym, że zapraszają one interesantów na wizytę, podczas których udzielają darmowych porad prawnych lub też wyjaśniają, na czym polega dany przepis.

Dobry i skuteczny adwokat – jakimi cechami się wyróżnia?

Osoba chcąca zostać adwokatem powinna oznaczać się pewnymi cechami, które ułatwią jej późniejszą pracę. Z pewnością jest to dobra pamięć, dzięki której adwokat może swobodne poruszanie się wśród przepisów prawa, ale też w obrębie istotnych szczegółów sprawy. Ponadto niezbędna jest umiejętność logicznego myślenia oraz kojarzenia szczegółów.

Dobry adwokat powinien również posiadać łatwość wypowiadania się i szybkość uczenia się. Wskazane jest by osoba wykonująca ten zawód była do tego cierpliwa i wytrzymała.

Adwokat powinien też umieć przekonywać słuchaczy, co do słuszności swego stanowiska, a zatem umiejętność perswazji jak najbardziej także jest w tym zawodzie pożądana.

Jeśli chodzi o kwestie medyczne to praktycznie nie ma w tym względzie żadnych przeciwwskazań. Co prawda wada wymowy czy słuchu z pewnością znacznie utrudnia proces wykonywania zawodu adwokata, ale jednak nie musi go wykluczać. Dotyczy to również osób poruszających się na wózku – absolutnie nie ma takich przeciwwskazań.

Adwokat, radca prawny, prawnik – jak odróżnić te zawody?

Takie tytuły zawodowe jak adwokat czy radca prawny przyznawane są osobom, które ukończyły 5-letnie studia prawnicze oraz odbyły 3-letnią aplikację adwokacką lub radcowską prowadzoną przez samorządy zawodowe i oczywiście zdały egzamin zawodowy, który przeprowadzany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obecnie oba te zawody uznaje się za równoważne – oba znajdują się pod ochroną prawną i oba uprawniają do reprezentowania osób fizycznych jak i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych przed sądami. Na sali sądowej adwokatów od radców prawnych możemy odróżnić kolorami żabotów przy togach – adwokaci mają zielone, a radcowie – niebieskie.

Zarówno do adwokatów jak i radców prawnych zwracamy się używając zwrotu grzecznościowego „mecenasie” – o czym było już wspominane.

Więcej: Radca prawny a adwokat. Cechy, różnice i podobieństwa

Kim zatem jest prawnik?

Prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. A zatem prawnikiem jest zarówno adwokat, radca prawny, jak i sędzia, prokurator czy notariusz, bez względu na to czy osoby te uzyskały prawo do wykonywania zawodu prawniczego. Prawnikiem jest też osoba, która nie posiada dodatkowego tytułu zawodowego, takiego jak na przykład adwokat.

Jakie zatem uprawnienia posiada osoba mająca tylko tytuł prawnika?

Prawnik jak najbardziej może udzielać porad prawnych czy też sporządzać różnego rodzaju umowy. Nie posiada jednak takich uprawnień jak adwokat czy radca prawny, a zatem nie może prowadzić kancelarii adwokackiej ani kancelarii radcy prawnego. Co za tym idzie, prawnik nie może reprezentować swoich klientów przed sądem.

Do tego klienci kancelarii prowadzonej przez prawnika nie są chronieni szeregiem zasad obowiązujących adwokatów i radców prawnych, którzy zobowiązani są do przestrzegania Kodeksów Etyki zawodowej. Z tychże kodeksów wynikają konkretne zobowiązania względem klientów, w tym obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej, który jest nieograniczony w czasie. Co więcej, adwokat czy radca prawny ma obowiązek odmówić udostępniania informacji o swoim kliencie nawet poszczególnym organom państwa. Z takiego obowiązku może ich zwolnić jedynie nakaz sądu.

Warto również nadmienić, że przedstawiciele tych zawodów nie mogą świadczyć usług prawnych innym osobom, jeśli to mogłoby negatywne wpłynąć na relację z obecnym klientem (mowa jest o tzw. konflikcie interesów).

Profesjonalne usługi prawne Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Specjalizacje prawnicze z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Poza tym każda kancelaria adwokacka jak i radców prawnych podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za wyrządzenie szkód przy świadczeniu pomocy prawnej, dzięki czemu poszkodowany klient takiej kancelarii może liczyć na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

I na koniec, warto również nadmienić, że adwokaci jak i radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej m.in. za niewłaściwe wykonywanie zawodu.

A zatem, nawiązując współpracę z kancelarią adwokacką lub radców prawnych zyskujemy wymierne korzyści, na które nie mogą liczyć klienci tzw. kancelarii prawnych.

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę