17 lutego 2021

Doradca podatkowy a radca prawny – podobieństwa i różnice

Zespół Kancelarii KFK

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka zawodów prawniczych, różniących się w niektórych kwestiach od siebie. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. doradcę podatkowego oraz radcę prawnego. Oba zawody są ściśle związane ze świadczeniem profesjonalnej pomocy prawnej osobom zainteresowanym. Istnieją pomiędzy nimi zarówno znaczne podobieństwa, jak i konkretne różnice. Do kogo się zatem zwrócić ze swoją sprawą? Doradca podatkowy a radca prawny – przedstawiamy cechy wspólne i wykazujemy różnice.

Doradca podatkowy a radca prawny: czym zajmuje się doradca?

Zawód doradcy podatkowego zalicza się do grona tzw. zawodów zaufania publicznego. Aby wykonywać obowiązki doradcy, należy uzyskać profesjonalne kwalifikacje, poświadczone urzędowymi egzaminami. Doradca podatkowy musi posiadać wyższe wykształcenie oraz uprawnienia potwierdzone egzaminem państwowym. Ponadto wymagane jest, aby specjalista w tej dziedzinie miał specjalistyczną, dużą wiedzę, ciągle się szkolił i posiadał wymagane doświadczenie.

Obowiązek poszerzania swoich umiejętności jest niejako narzucony doradcy poprzez izbę kontrolującą ten zawód. Mowa o Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Izba nakłada na osoby zrzeszone w zawodzie obowiązek ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy z zakresu prawa. Korzystając z usług doradcy podatkowego mamy zatem pewność, iż po drugiej stronie stoi specjalista, kontrolowany przez niezależne instytucje. Podstawowym zadaniem realizowanym przez doradców podatkowych, w kontekście pomocy prawnej, jest występowanie w charakterze pełnomocnika klienta.

Osoba wykonująca ten zawód może zatem reprezentować klienta w sprawach związanych np. z kwestiami skarbowymi. Uprawienie to może być realizowane także przed sądem. Do zadań wypełnianych przez doradcę podatkowego zalicza się także np. możliwość sporządzenia poświadczenia odpisów, czy potwierdzanie wiarygodności pism z egzemplarzem oryginalnym.

Zawód doradcy podatkowego wymaga od specjalisty od prawa posiadania polisy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Dokument jest potwierdzany przez wyżej wymienioną Izbę, a sam fakt istnienia ubezpieczenia jest gwarantem zabezpieczenia interesów klienta na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń. Doradca podatkowy zajmuje się sprawami związanymi z prawem podatkowym, obsługą spółek, rozwiązywaniem zawiłości dot. nowego prawa i innymi, bliźniaczymi dziedzinami prawa.

Doradca podatkowy a radca prawny: jakie obowiązki wypełnia radca?

Zawód radcy prawnego, podobnie jak w doradcy podatkowego należy do grona zawodów zaufania publicznego. Radca również jest zobligowany do występowania w imieniu klientów przed instytucjami sądowniczymi oraz urzędami państwowymi. Aby wykonywać zawód radcy prawnego, osoba musi posiadać wyższe wykształcenie oraz być wpisana w rejestr radców prawnych prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Początki funkcjonowania zawodu radcy prawnego w Polsce sięgają szóstej dekady XX wieku. Do dziś charakterystyka zawodu uległa znaczącym zmianom, głównie w kontekście rozszerzania uprawnień. Dziś radca prawny może reprezentować swojego klienta także w sprawach o charakterze postępowania karnego, co jest znacznym przełomem, cofając się choćby kilkanaście lat temu. Radca prawny, podobnie jak adwokat, może być określany jako mecenas.

Potrzebujesz dobrego adwokata od prawa podatkowego? Profesjonalna opieka i pomoc prawna. Prawo podatkowe z Kancelarią Adwokacką Florczak Keller. Tel: 607 491 980 biuro@kancelaria-kfk.pl

Taki tytuł nie przysługuje osobie wykonującej zawód doradcy podatkowego.

Radca prawny zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną firm prywatnych oraz instytucji publicznych. Zgodnie z polskim prawem radcowie zobowiązani są do używania urzędowo przypisanego stroju, tzw. togi prawniczej. Obowiązek przyodziania togi musi zostać spełniony podczas uczestnictwa w rozprawach w sądzie. Szczegółowy zakres działalności radcy prawnego został wyodrębniony w obecnie obowiązujących przepisach prawnych, m.in. w ustawie o radcach prawnych.

Aby zostać radcą prawnym należy zdać egzamin państwowy potwierdzający kompetencje osoby. Następnie dokonuje się wpisu na listę radców prawnych, a kolejnym krokiem jest złożenie uroczystego ślubowania. Radcom prawnym przysługuje szereg uprawnień, związanych z realizowanym stosunkiem pracy. Chodzi m.in. o minimalny uznany poziom pensji, dodatki za wygrane sprawy, gwarancja niezależności wykonywania zawodu. Z racji podobieństw w charakterystyce radca prawny bardzo często jest określany adwokatem. Istnieje jednak historyczna różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami, choć obecnie obowiązki wypełniane przez przedstawicieli obu zawodów są bardzo podobne.

Doradca podatkowy a radca prawny: do kogo się zwrócić?

Choć oba przedstawione wyżej zawody są zaliczane do grona zawodów prawniczych, to ich charakterystyka wyraźnie się od siebie różni. Radca prawny kojarzony był do niedawna jako pracownik firmy, będący zatrudniony w podmiocie gospodarczym. Obecnie jednak wygląda to diametralnie inaczej – radcy prawni mogą bowiem reprezentować klienta w sprawach karnych przed obliczem sądu (przepis ten został uchwalony w 2015 roku).

W przypadku doradcy podatkowego mamy do czynienia przede wszystkim z ekspertem z zakresu prawa podatkowego. Również i on posiada możliwość reprezentowania klienta przed organami państwowymi, czy przed obliczem sądu (np. administracyjnego sądu wojewódzkiego).

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę