9 kwietnia 2020

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek dla prowadzących działalność gospodarczą w czasie pandemii

adw. Katarzyna Florczak-Keller

Ustawa dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS, przewiduje:

  1. zwolnienie z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  2. oraz podmiotów zatrudniających nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych.

 

Otóż w przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż dziewięć osób, a także jednoosobowych działalności gospodarczych z przychodem do 15 681 zł, przedsiębiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Jest to faktyczne zwolnienie z obowiązku ponoszenia składek na ZUS.

Ustawa powołana w akapitach poprzedzających ustanawia, iż na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku

Ustawa wymaga aby na koniec 2019 roku wnioskodawca nie posiadał zadłużenia w opłacaniu składek, a także by działalność prowadzona była przed 1 lutego 2020 roku.

Czyli:  ze zwolnienia nie mogą skorzystać firmy posiadające zadłużenie na koniec 2019 roku a także firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku. nie były płatnikami składek.

Zwolnienie dotyczy składek bieżących za miesiąc marzec, kwiecień oraz maj 2020 roku.

Zwolnienie dotyczy wyżej wymienionych trzech miesięcy i ustawa nie przewiduje  ograniczeń kwotowych, jeśli płatnik składek, zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięciu ubezpieczonych.

Uzasadniona wydaje się interpretacja, że zwolnienie dotyczy pełnej kwoty składek jakie są (a raczej byłyby) należne od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącach: marcu, kwietniu oraz maju. Omawiane zwolnienie odnosi się do składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FEP, Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP.

Pojawia się pytanie czy przedsiębiorca, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, pragnący uzyskać zwolnienie ma obowiązek wykazać spadek dochodów lub inne dodatkowe niekorzystne okoliczności?

Zgodnie z literą komentowanej ustawy, osobę prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku.

Podsumowując ze zwolnienia może skorzystać także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z przychodem do 15.681 złotych. Powyższa kwota wynika z ilorazu kwoty   prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej która obecnie wynosi 5 227,00 złotych.

Limit przychodu w wysokości 15 681 złotych dotyczy pierwszego miesiąca okresu za jaki składany jest wniosek.

Przedmiotowy wniosek o zwolnienie przedsiębiorca może złożyć elektronicznie.

Powstaje pytanie, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca do dziewięciu pracowników może uzyskać umorzenie składek ZUS bez względu na wysokość przychodu?

Limit przychodu nie dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, które zostały  zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Dla takich przedsiębiorców nie został wprowadzony dodatkowy warunek w postaci osiągania przychodu poniżej pewnego poziomu a zatem dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jedną osobę a mniej niż dziesięć osób nie ma limitu przychodu dla uzyskania omawianego zwolnienia.

Czy można jednocześnie skorzystać z umorzenia składek ZUS oraz uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia za pracowników z urzędu pracy?

Aktualne przepisy nie wskazują na jakiekolwiek ograniczenia w możliwości jednoczesnego wystąpienia o zwolnienie z obowiązku opłacania składek oraz o dofinansowanie w ramach ochrony miejsc pracy.

Ostateczny termin na składanie wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

 

powrót do publikacji sprawdź naszą ofertę