Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych

Niniejszym pragniemy Państwu wskazać zasady, na jakich przetwarzane są Państwa newralgiczne dane, które chronimy z najwyższą starannością; poniżej znajdziecie Państwo informacje związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych naszych Klientów

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Florczak Keller i Wspólnicy sp.j. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są według reguł określonych w normach ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z daty 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Rozporządzenie „RODO”) oraz w krajowych przepisach wydanych na podstawie RODO, także w ustawie z daty10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria Florczak Keller i Wspólnicy sp.j. zachowuje dane osobowe w absolutnej poufności i zabezpiecza takie dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich według zasad określonych w wyżej wskazanych aktach o charakterze prawnym.

Cele przetwarzania danych naszych Klientów

W ramach swojej działalności Kancelaria przetwarza i otrzymuje dane osobowe wyłącznie w celach:

  1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię Florczak Keller jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów i w ich interesie,
  2. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO),
  3. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia RODO),
  4. wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami w celu kooperacji z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią dla dobra Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

 

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia bezwzględnych obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).

Inspektor ochrony danych

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią Kancelaria Florczak Keller i Wspólnicy sp.j.

Przetwarzanie Danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie całkowitej dobrowolności, przy czym w zależności od konkretnego układu zdarzeń brak lub odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii np. wykonanie zlecenia.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w warunkach odnoszących się do Państwa danych. Zgodnie z regułami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w przepisach zakresie przysługuje Państwu nieograniczony dostęp do Państwa danych osobowych, prawo sprostowania własnych danych, żądania ich usunięcia lub wniosek na przykład o ograniczenie przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tychże danych. W zależności od okoliczności, niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej, co będzie uzasadnione tylko w świetle obowiązującego prawa i obowiązków z niego wynikających.

Prawo do skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty powiązane bezpośrednio z Kancelarią, które mogą mieć siedzibę w jednym z Państw Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT lub inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), jak księgowi, biegli, prawnicy, organy państwowe, organy administracji czy np. sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Krajami Unii Europejskiej. Gdyby doszło do przekazania Państwa danych osobowych- dla dobra Klienta i za jego zgodą- do państw trzecich znajdujących się poza Unią, Kancelaria zastosuje odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W każdym wypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania Państwa danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w ramach aktualizacji w niniejszej zakładce.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z możliwości zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Czas przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych dla Klienta przez Kancelarię jako administratora danych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

skontaktuj się